הסכם סודיות לדוגמא

עו"ד רון הדר26 בנובמבר, 2018

הסכם סודיות לדוגמאבמסגרת פעילותה העסקית של חברה, במסגרת פעילותו של מיזם כזה או אחר (גם אם אינו מאוגד כחברה או כעסק), לכולם, בלי יוצא מן הכלל, יש רעיונות, מהלכים, תוכניות, רעיון, פטנט וכו', שראוי וישמרו במסגרת החברה ויהיו חסויים בפני גורמים חיצוניים.

סודיות היא נדבך חשוב בפעילותן של חברות בכלל ומיזמים בתחילת דרכם בפרט. מיזם שמוקם, סטארט אפ בתחילת דרכו, היתרון המרכזי שלו על פני המתחרים הוא הרעיון – בין אם מדובר במוצר בשלבי פיתוח ראשוניים, בין אם מדובר באבטיפוס ובין אם מדובר ברעיון בלבד. באם ייחשף הרעיון, הדבר עלול להוות פגיעה קשה במיזם ויכול אף לגרום לאי הצלחתו וקריסתו.  

קיים מתח בין הצורך של המיזם והיזמים העומדים מאחוריו לשמור על סודיות בכל הקשר לרעיון, למוצר, לפיתוח ולתוכנית העסקית ובין הצורך של כל אותם גורמים לשתף את שאר עובדי החברה בכל המידע הרגיש הזה לצורך התקדמות ופיתוח המוצר. על מנת להתגבר על "המתח" הזה, היזמים חייבים להכיר את המושג הסכם סודיות או כפי שרבים בתחום מכירים אותו הסכם NDA.

הורד הסכם סודיות

מהו הסכם סודיות?

הסכם סודיות הוא מסמך משפטי מחייב בין בעלי החברה לבין העובדים. מטרתו העיקרית היא להסדיר ולשמור על המידע בדבר פעילותה של החברה והמידע אליו נחשף העובד במהלך עבודתו, תוך יצירת מגבלות על העובדים מלהעביר את המידע הרגיש לגורמים מחוץ לארגון.

הסכם זה הינו כתב התחייבות שמירת סודיות ומדובר בכלי שימושי, אשר חשוב שייחתם על כלל ידי עובדי החברה. יחד עם זאת, על מנת שכלי חשוב זה יהיה אפקטיבי חשוב שיהיה מנוסח באופן ברור הן כלפי המעסיק והן כלפי העובד ויקבע מהן בדיוק "גבולות הגזרה" בהן מותר לעובד לפעול. חשוב לקבוע באופן מדויק סעיפים אשר מגדירים מה היקף המידע שעליו יחול ההסכם ולגבי אילו גורמים מותר או אסור לעובד לדון איתם בעניין המידע עליו חל ההסכם.

הסכם סודיות ככלי אכיפה

כמו בתתי תחומים אחרים בתחום המשפט, הסכם עליו חתומים שני צדדים, על מנת שיהיה להם "אינטרס" בקיומו צריכה להיות סנקציה או סעד כלפי כל אחד מהצדדים במידה והם יבחרו שלא לקיים אותו.

אכיפת הסכמי סודיות מבחינת החוק לא זוכה להגנה רחבה מידי. המקום היחיד בו ישנה התייחסות לעניין הסכמי סודיות הוא חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999. בסעיף 5 לחוק מוגדר מה הוא סוד מסחרי: "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותיו". ממשיך הסעיף ומגדיר מה הוא "שימוש" – "לרבות על ידי העברה לאדם אחר".

על מנת שהסכם סודיות יהיה אכיף מבחינת בית המשפט, צריך שבמסגרתו יהיו סעדים שלהם יהיה זכאי המעסיק במידה וההסכם יופר על ידי אחד מהעובדים החתומים על ההסכם. על הסעד להיות ברור לצדדים ועליו גם להיות מידתי, כל זאת במטרה שההסכם יזכה לאכיפה בבוא הצורך בבית המשפט. בין הסעדים אותם יש לכלול בהסכם הוא סעד של צו מניעה משימוש במידע הסודי.

הורד הסכם סודיות 

סיטואציות נוספות בהן נדרש הסכם סודיות

מלבד הסיטואציה השכיחה בה מחתים המעסיק את העובדים שלו על טופס הסכם שמירת סודיות במסגרת העסקתם, קיימות סיטואציות נוספות בהן נדרש יזם או בעלים של סטארט אפ להחתים צד שני על הסכם סודיות. באופן כללי, הסכם סודיות נדרש כמעט בכל התקשרות כזו או אחרת בין המיזם לבין צד שני.

לדוגמא – כאשר מעוניין היזם להתקשר עם משקיע, כאשר חברות פועלות למיזוג, כאשר מדובר על התקשרות בין גופים לצורך קבלה ואספקה של שירותים, עסקאות רכישה ועוד.

במקרים רבים, במסגרת התקשרות מהסוגים המנויים לעיל, נדרש באופן טבעי לחשוף מידע על הצדדים לצד השני. על כן, ייתכן ויידרש לחתום על הסכם סודיות כבר בשלבים המוקדמים והראשונים של הליך ההתקשרות ואולי אפילו בשלב מוקדם ביותר של בחינת האפשרות להתקשרות בין שני הגופים. על מנת להתמודד עם הקושי שבחשיפת המידע הסודי של המיזם שלכם בשלב כל כך מוקדם, בדיוק לצורך כך קיים טופס הסכם סודיות – על מנת לאפשר לכם לדעת שהמידע אותו אתם תחשפו לצד השני במסגרת הפעילות העסקית שלכם, יישמר, גם אם בסופו של דבר לא תצא ההתקשרות אל הפועל.

אילו סעיפים חשוב שיכללו בהסכם סודיות?

הדבר המרכזי שעליו עליכם לתת את הדעת, הוא ווידוא שהחתום על הסכם הסודיות מבין אותו. הכוונה היא שהחתום על ההסכם מבין את היקף המידע שעליו חל על ההסכם ומבין את מה מותר לו או אסור לו לעשות עם המידע הזה. חשוב להגדיר בהסכם שאסור לחתום עליו לחשוף את המידע בפני אדם אחר, אסור לו לעשות שימוש במידע (כפי שנזכר לעיל, חוק עוולות מסחריות מגדיר שימוש גם כהעברת המידע לאדם אחר) כאשר יש לשים לב כי בהסכם מוגדר באופן מדויק מה הוא "שימוש" במידע.

כמו כן, חשוב להדגיש בהסכם מה הוא אופן קבלת המידע שעליו חל ההסכם. הכוונה היא האם ההסכם חל רק לגבי מידע שהועבר בכתב או האם מדובר גם על מידע שהועבר גם בע"פ? האינטרס של מי שחושף את המידע הוא שההסכם יחול גם על מידע שמועבר בעל פה.

דגש נוסף שיש לתת לגביו את הדעת בעניין הסכם סודיות הוא סוגיית תוקפו של ההסכם. יש לבצע הבחנה בין תוקפו של ההסכם כ-"הסכם", לבין תוקפן של המגבלות המנויות בהסכם. הכוונה היא שיש לקבוע בהסכם כי תוקפו יהיה למשך שנה, שנתיים או שלוש, זה תלוי בכם, יחד עם זאת, יש לקבוע כי המגבלות שקמות במסגרת ההסכם, למשל, מגבלת האיסור בשימוש במידע תהיה למשך של 8-10 שנים. כלומר, ההסכם עצמו יהיה תקף למשל שנתיים אך יחד עם זאת, החתום עליו, יהיה עליו איסור לבצע שימוש במידע שנחשף אליו למשך של 8-10 שנים.

סוגיית אופן שמירת המידע ע"י מי שנמסר לו המידע, היא גם סעיף שיש לכלול ולתת עליו את הדעת בהסכם סודיות. על ההסכם לכלול סעיף שקובע מהם האמצעים שעליו לנקוט מי שנחשף למידע הסודי על מנת לוודא שהמידע אכן נשמר בסודיות. על הסעיף לקבוע שעל החתום, לנקוט לגבי המידע אליו נחשף, אתם אותם האמצעים שהיה נוקט לו היה מדובר במידע סודי שלו.  

 הורד הסכם סודיות

מי יכול וצריך לערוך הסכם סודיות

בעידן בו אנו חיים, דוגמאות להסכמי סודיות יש למכביר. גם אצלנו, ממש כאן, תוכלו להתרשם מהסכם סודיות לדוגמא. יחד עם זאת, אנו ממליצים לקהל לקוחותינו שהסכם הסודיות עליו יחתמו כמעט כל מי שיבצעו התקשרות איתם, ינוסח ע"י עורך דין המתמחה בעריכת הסכמים מסוג זה.

הסכם סודיות, עליו להיות מותאם ללקוח, עליו להיות מותאם לתחום פעילות החברה, לטיב וסוג המידע עליו ירצו להגן. עליו להיות מותאם לגופים עימם עתידה החברה להתקשר ולחסוך בפניהם את המידע המדובר. על הסעדים המנויים בהסכם הסודיות להיות ריאליים וכאלה שיהיה באמת ניתן לאכוף אותם בביהמ"ש במידה ויהיה צורך בכך.

על ההסכם להגדיר באופן מדויק וברור מה הוא אותו מידע עליו נרצה להגן – וזאת כתלות בתחום פעילותה של החברה וסוג המידע. קיים שוני ונדרשת התייחסות ספציפית באם מדובר ברשימת לקוחות לבין אם מדובר בפטנט, טכנולוגיה או כל סוג של קניין רוחני אחר. הדרישה להגדיר את המידע שברצוננו להגן עליו במסגרת ההסכם היא בעיקר בהתייחסות למשך תקופת ההגנה. באם מדובר לדוגמא על רשימת לקוחות, יכול ונדרוש שתחולת ההגנה תהיה מסוימת, יחד עם זאת אם המידע הוא לגבי פיתוח של פטנט או תרופה, יכול ותידרש תקופת הגנה ארוכה יותר.

אל תפספסו עדכונים והטבות

אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
הירשמו כעת

פוסטים דומים

הסכם סודיות לסטארטאפ – על מה לחתום?

מה הוא בעצם הסכם סודיות המותאם לסטארט-אפים יזמים אשר עובדים על פיתוח מיזם זקוקים להגנה על אותו הידע שצברו והטכנולוגיה שיצרו במהלך העבודה. זכויות הקניין הרוחני IP – Intellectual property שברשותם כוללות בין היתר קוד תוכנה, שיטות עבודה וכן סודות מסחריים. על מנת לעגן את העבודה עם השותפים, החברה אתה רוצים לעשות שת"פ פוטנציאלי או הפרילנסרים/יועצים המספקים שירותים לחברה בצורה הטובה ביותר, יש חשיבות...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר28 באוגוסט, 2016

מדוע חשוב ליווי משפטי לחברות בע"מ

החשיבות של ליווי משפטי על ידי עורך דין במהלך הפעילות השוטפת של העסק, בעלי חברות עשויים לפנות אל עורך דין לצורך הצגת והתייעצות בסוגיות משפטיות. אילו בעלי החברות היו פונים אל עורך הדין מוקדם יותר לקבלת ייעוץ משפטי שוטף ייתכן והיה ניתן למנוע את הבעיות. במילים אחרות, ייעוץ משפטי לחברות הינו הליך מניעתי באמצעותו ניתן לחדד את הבעיות ולאפשר לבעלי החברה להתקדם. מוטב כי...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר28 בפברואר, 2019
דילוג לתוכן