תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר "רון הדר ושות'"

כללי:

ברוכים הבאים לאתר "רון הדר ושות'" www.ettorney.co.il (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. האתר הינו בבעלות עו"ד רון הדר (להלן: "הנהלת האתר").

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

הצהרת משתמש האתר

המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש וכי חל עליו איסור להסתמך על האמור באתר ללא קבלת ייעוץ משפטי וכי חל עליו איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ או להעמיד לרשות הציבור את תכני האתר ללא רשות מראש ובכתב מהנהלת האתר.

זכות שימוש באתר

המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר " רון הדר ושות'", יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד. השימוש באתר מותר לצורך פרטי בלבד ולא לצרכים מסחריים. יודגש כי השימוש באתר מוגבל לצפייה בתוכן האתר בלבד. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת ולהגביל את השימוש באתר כפי שיראה לנכון.

אחריות

אין לראות בתכני האתר ייעוץ משפטי, המלצות או חוות דעת: למרות שהנהלת האתר עושה מאמצים לעדכן את תוכנו, לא ניתן להסתמך על האמור באתר ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטני.

התכנים אשר כתובים באתר אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת. אין להסתמך על האמור באתר לצורך נקיטת פעולה או הימנעות מנקיטת פעולה. האמור באתר לא מתיימר לכסות את מכלול ההוראות בדין או נסיבות המקרה. להפך תוכן האתר הינו כללי בלבד ורובו נשען על הנחות שונות שבהכרח לא יתאימו לכל המקרים. על-מנת לקבל תמונה מלאה אודות מקרה ספציפי עליכם לפנות לעורך דין המתמחה בתחום. המסתמך על האמור באתר ללא ייעוץ משפטי נושא באחריות המלאה למעשיו.

חיפוש שם חברה דרך האתר

האתר מספק למשתמשים גישה לחיפוש שמות חברות ושותפויות כפי הנמסר לאתר מרשם החברות. המידע באתר בנוגע לשמות חברות מסופק ממקורות אחרים שאינם בשליטתנו, ואין אנו אחראים למהימנותו או אמינותו. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריות הבלעדית

אופן פעולת האתר:

הנהלת האתר מספקת שירותי עריכת דין בתשלום ביניהם רישום חברות אצל רשם החברות. השירות מתבצע באמצעות עריכת מסמכים עבור רישום חברה, אימות חתימה פיזי של בעלי המניות המעוניינים ברישום ושליחה של מסמכים אלו לרשם החברות לשם רישום (להלן:"השירות").
הנהלת האתר לא תשלח טפסי רישום חברה לרשם החברות לפני שעו"ד מוסמך מטעמה עבר על כל טפסי הקמת החברה והפרטים שמולאו בהם אל מול הלקוח ואימת את חתימתו על גבי המסמכים הדרושים.
על מנת לבצע פעולה של רישום חברה על הגולש להירשם לאתר ולמסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים ככל שיידרש. בנוסף, יתבקש הגולש לבחור שם משתמש וסיסמא על מנת לפתוח כרטיס חשבון באתר.
ביצוע פעולה של רישום חברה דרך האתר אינה מהווה התחייבות מכל סוג של הנהלת האתר לעניין רישום החברה בפועל או לעניין הזמן שבו השירות יינתן. רשם החברות עלול לפסול רישום חברה בשל הסיבות המפורטות בסעיף זה או כל סיבה אחרת שבגינה יחליט רשם החברות שלא לרשום את החברה: במידה ושם החברה המוצע כבר קיים ברשם החברות או קיים שם דומה. בנוסף רשם החברות עלול לפסול חברה מרישום, במקרה שבעלי מניות המבקשים לרשום חברה הינם בעלי מניות בחברות אחרות בסטטוס של חברות מפרות חוק או שאותם בעלי מניות הינם רשומים כחייבים מוגבלים באמצעים בהוצל"פ או בהליכי פשיטת רגל, במקרה כזה רשם החברות יסרב לרשום את החברה.

עם זאת, הנהלת האתר מצהירה כי תנקוט במרב המאמצים על מנת לרשום את החברות. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי הנהלת האתר או מי מטעמם אינם הגוף אשר רושם חברות בישראל, אלא רשם החברות.

התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד שהונפק על ידי חברת אשראי הפועלת בישראל.
לאחר שהגולש שלח את טופס ההזמנה לאתר באמצעות הקלקה על כפתור "בצע הזמנה" יישלחו פרטי האשראי שמסר לחברת כרטיסי האשראי, ולאחר שתסתיים בדיקת האשראי מול החברה ויתקבל אישור מטעמה, התשלום יאושר וירשם במחשבי האתר. הגולש יקבל הודעה המאשרת את ביצוע התשלום באמצעות חשבונו באתר ובאמצעות דוא"ל.
קבלת אישור מחברת האשראי הוא תנאי מוקדם לאישור פעולת התשלום עבור השירות. במידה ולא יתקבל אישור זה, הגולש יקבל הודעה על כך באמצעות הדוא"ל.
הרישום הקובע כראיה לנכונותו הוא הרישום הנמצא במחשבי האתר ולא כל רישום אחר לרבות דוא"ל שנתקבל אצל המשתמש.
מובהר בזאת כי "רון הדר ושות'" שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות שימוש הנוגד את תקנון האתר ו/או מנוגד לכל חוק/דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הסכם בין המשתמש באתר לבין האתר

הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין "רון הדר ושות'" או מי מטעמם. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

הסכמה לתקנון

בעת ההרשמה – אשר מקנה בין היתר את האפשרות להשתתף בהליך רישום חברה המוצע באתר – על המשתמש לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור "אני מסכים לתקנון האתר".

תחילת השימוש באתר, בתכניו – לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים לרבות וקריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי "רון הדר ושות'" מעת לעת, הכול כמפורט בתקנון זה, וכפופה ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנון זה ויקיים אותם.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

התנאים לביצוע רכישות באתר

כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל רשאי להירשם ולרכוש שירותים באתר בכפוף לתנאים הבאים:

המשתמש הוא כשיר משפטית, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולת רכישה ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה ותבוצע רכישה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר.
המשתמש הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד הרשום בישראל.
המשתמש הנו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט וכתובת מגורים בישראל.
שמירת המידע והשימוש בו

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שמסר המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור, ניוזלטר וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

העברת המידע לצדדים שלישיים

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים:

במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי.
במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הנהלת האתר או מי מטעמה.
במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.
הסרת המידע ממאגר האתר

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר בכתובת המייל הבאה:ron.hadar@ettorney.co.il

אתרים מקושרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך. התקנון מיועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין כל מי שגולש באתר לבין הנהלת האתר.

התחייבויות המשתמש בעת רישום חברה

בעת רכישת השירות של רישום חברה ועל מנת להשלים את הרישום ברשם החברות, המשתמש וכל שאר בעלי המניות אשר פרטיהם מולאו בטפסי הקמת החברה דרך האתר מתחייבים להגיע לפגישה עם עו"ד מטעם הנהלת האתר לאימות חתימה פיזי על המסמכים, הפגישה תערך במשרד בת"א או בעיר אחרת במידה ויתאפשר. השלמת שירות רישום החברה יעשה אך ורק כאשר יתבצע אימות חתימה פיזי של המשתמשים ובהצגת תעודת זהות ישראלית תקפה של כל אחד מהם.

אם המשתמש לא יעמוד בהתחייבויותיו המנויות לעיל בפרק זה, או בחלקם, תפקע כל זכות שיש לו או לבעלי המניות האחרים עמו מכוח השירות. זאת מבלי שתהא למשתמש כל זכות לתבוע פיצוי מכל סוג ו/או השבה של מחיר השירות אותו רכש באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה עם המשתמש מכל סיבה שהיא. במידה והעסקה בוטלה ביוזמת הנהלת האתר, יוחזר למשתמש מחיר השובר, באם התבצע חיוב. המשתמש מסכים כי לא תעמוד לו הזכות לקבלת כל פיצוי שהוא מלבד קבלת החזר מחיר השירות.

זמינות האתר

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

פרסומת

הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

פירוט זכויות יוצרים וקניין רוחני

המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו הנהלת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב.

הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות, או מכל סיבה שהיא.

היה והנהלת האתר תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא תהיה רשאית לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.

קבילות בהליכים משפטיים

גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים תקנון זה במידה שווה, ובאותם תנאי החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

פרשנות תנאי השימוש

המשתמש מסכים כי אין לפרש את תנאי השימוש זה באופן מצמצם כנגד הנהלת האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה להנהלת האתר.

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד הנהלת האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת הנהלת האתר ולא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר בדוא"ל:ron.hadar@ettorney.co.il

הנהלת האתר תהא רשאית לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות:

באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש או המנוי כפי שנמסרה על ידו.
כל ההודעות שישלחו להנהלת האתר / לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל.

במקרה של הודעות שישלחו למשתמש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

המשתמש מאשר כי קרא והבין את תנאי התקנון המפורטים לעיל. בלחיצה על הכפתור "אני מסכים" באתר המשתמש מסכים לתוכנו של ההסכם ללא כל סייג, ומאשר כי ינהג עפ"י הכתוב בו.

דילוג לתוכן