תנאי שימוש

תנאי שימוש ופרטיות

תודה שאתם מבקרים ב-  www.ettorney.co.il (להלן "האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן – "התנאים") מהווים הסכם משפטי מחייב בין חברת איטורני טכנולוגיות בע"מ, כהגדרתה להלן,לבינך (להלן – "אתה" או "המשתמש" או "הלקוח" על פי העניין):

כללי:

 • האתר בבעלות חברת איטורני טכנולוגיות בע"מ  (להלן "החברה" או "איטורני" או "אנחנו") אשר מספק בין היתר, אינפורמציה בדבר השירותים אותם מספקים' עורכי דין צד שלישי העובדים בשיתוף פעולה עם האתר.
 • האתר והחברה אינם מספקים שירותים משפטיים דרך האתר. כל ביצוע של שירות ייעשה על פי הוראות הדין ובהתאם לתנאי השימוש הנוגעים לביצוע של כל שירות המוצע דרך האתר, כמפורט להלן.
 • האתר מספק בין היתר אמצעי תקשורת . בבקשה קרא את תנאי השימוש הללו היטב, הם מחייבים משפטית ולפיהם אתה משתמש ומקבל גישה לשימוש באתר ובגרסאות המובייל שלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הנ"ל הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • עצם כניסתך לאתר, כהגדרתו להלן, הנך מאשר את תנאי שימוש אלו ומסכים הסכמה מלאה לעמוד בכלל תנאי השימוש והפרטיות המפורטים בזה לעיל ולהלן.

 

בעת הכניסה והשימוש באתר, הנך מסכים לאיסוף המידע שלכם לפי מדיניות הפרטיות שלנו. בנוסף, הנך מצהיר שקראת והסכמת לכלל התנאים המפורטים להלן.

 

פירוט השירותים הניתנים על ידי האתר:

 

איטורני מפעילה אתר אינטרנט מקוון המשמש למתן מידע משפטי כללי לגבי אופן ביצוע פעולות משפטיות ספציפיות וכן מאפשר גישה ליצירת קשר עם עו"ד לשם הענקת שירותים משפטיים קונקרטיים הנוגעים לשירותים אשר מפורסמים באתר.

מבלי לגרוע מן האמור, מספק האתר את השירותים המפורטים להלן:

 

 • מילוי טפסים טכניים לשירות עצמי דרך האתר;
 • מתן דרכי יצירת קשר לשם בדיקת האפשרות להענקת שירותים משפטיים נדרשים;
 • פרסום מידע הנוגע לאופן ביצועם של שירותים משפטיים שונים כלליים;
 • פלטפורמה להשארת פרטים לשם בחינת האפשרות להענקת שירותים משפטיים על ידי עורכי דין צד שלישי.

(להלן: "השירותים").

אתה  מסכים בזה כי השירותים המפורטים לעיל ולהלן ישתנו מעת לעת תוך שינוי תנאי מדיניות אלו ותנאי הפרטיות.

תנאי השימוש וקבלת התנאים:

 • הנך מסכים כי קראת את התנאים ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאלו מן התנאים שלהלן, אנחנו לא נסכים לספק לך גישה לאתר ולשירותים שלנו, ויהיה עליך לצאת מן האתר.
 • הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה הנוספים, ככל ואלה יינתנו בנוסף.
 • הנך רשאי להשתמש באתר ותכניו המפורסמים בו מעת לעת למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • לשם קבלת שימוש מלא בתכני האתר ובאפשרויות המציג בפניך, ייתכן ותיאלץ מעת לעת לספק פרטיך האישיים הכוללים שמך המלא ופרטי התקשרות נוספים הנדרשים לשם בחינת האפשרות למתן שירותים (להלן – "פרטים אישיים").
 • הנך מסכים ומאשר כי החברה רשאית לשמור פרטיך האישיים וכן העברתם לידי גורמים חיצוניים וצדדים שלישיים איתם האתר יוצר קשר לשם הענקת השירותים לרבות אך לא רק, התקשרויות אל מול רשויות ממשלה נדרשות לרבות אך לא רק, משרד המשפטים על שלל מחלקותיו, לרבות, רשם החברות והשותפויות, רשם הירושות ועוד, וזאת לשם בחינת האפשרות להענקת השירותים על ידי עו"S צד שלישי.
 • מובהר ומוסכם על ידך כי היעדר מתן פרטיך האישיים עלול להגביל את אופן שימושך באתר ובשירותים המוענקים במסגרתו.
 • החברה מתחייבת לשמור במידת האפשר את פרטיך האישיים בסודיות מוחלטת ותימנע מלהעבירם לגורמים שלישיים אשר אינם קשורים במתן השירותים על פי האתר, כמפורט לעיל ולהלן.

הודעות והצהרות משפטיות:

 

 • האתר שלנו כולל מילוי פרטים או טפסים אונליין ותשלום עבור שירותים (להלן –" שירותים בתשלום"). מובהר ומוסכם על ידך ועל ידי מי מטעמך כי לא מתקיימים יחסי עו"ד-לקוח בשימוש שלך באתר זה, על ידי מתן האינפורמציה המסופקת דרכו, במילוי הטפסים בו או בשיחת טלפון לנציגיו.
 • הדרך היחידה להפיכתך ללקוח היא לאחר הסכמה לתנאי השימוש, השלמת הליך התשלום ואישורה של עו"ד צד שלישי בדבר תחילת ביצוע השירות המשפטי על ידי  עו"ד צד שלישי בגין השירות אותו ביקשת.
 • אין ולא תהיה לאתר כל אחריות בגין מתן השירותים המסופקים על ידי הפירמה.
 • האתר יכול לכלול הפניות לאתרים צד שלישי או הפניות לשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. הפניות לקבלת שירותים אלו אינם תחת שליטתנו והנך מודע לעובדה שאיננו אחראים לאספקה, טעות או איכות שירותים אלו או כל אספקט אחר הקשור לשירותים אלו המוענקים על ידי צדדים שלישיים איתם האתר או הפירמה בשיתוף פעולה עסקי.
 • כל התקשרות שלך עם צד שלישי כפופה לתנאי השימוש והמדיניות של אותו צד והינה חד צדדית בינך לאותו גורם כולל כל נושא בעסקה ובפרסום התוכן של אותה עסקה, תשלומים ואספקת שירותים ומוצרים, ביטחון מידע ופרטיות.

 

הגבלת אחריות

החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

 • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
 • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;
 • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
 • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
 • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
 • שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים גם אם הצעה של משתמש לרכישת מוצר ו/או רכישת מוצר בפועל לא נקלטו במחשבי החברה עקב כך.

אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

החברה וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים, לרבות כל שירות ההשוואה ו/או המלצה ו המוצגות באתר, לכל מטרה ופעילות כלשהי. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות ו/או מקצועיות באתר. כל שימוש במידע מקצועי ו/או מידע אשר מיועד לשימוש מתן השירותים באתר הינו באחריותך הבלעדי.

מבלי לגרוע מן האמור, לא תהא החברה אחראית לכל התקשרות עסקית ו/או פרטית הנובעת תוך הסתמכות בפרטים ו/או הנתונים ו/או ההתקשרויות עתידיות או מתעתדות להתבצע בינך לבין גורמים חיצוניים וצדדים שלישיים אשר עלולים ליצור עמך קשר עקב ביצוע השירותים המוצעים באתר.

כל התקשרות עסקית המתבצעת על ידך ו/או מי מטעמך לאחר קבלת שירות משפטי על ידי הפירמה ייעשה על ידך ו/או מי מטעמך ובאחריותך המלאה וכי לא תעמוד לזכותך כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה לגבי השירות שניתן לך על ידי הפירמה ו/או החברה.

החברה רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, והחברה אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי.

התמונות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות.

אתה תישא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאות השימוש במידע המפורסם באתר וכן בכל מידע ו/או תמונות המפורסמות ובכל שימוש אישי עתידי לצרכיך הפרטיים.

בעת השימוש באתר הנך מצהיר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעת השימוש בשירותים ובעתיד כנגד החברה בגין הסתמכותך על המפורסם באתר.

בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין.

מובהר ומוסכם כי הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

 

שימושים אסורים ולא חוקיים

 • החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת המחשבים של החברה, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור.
 • חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה שאינה חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.
 • אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים המפורסמים באתר ו/או בחשבונות ו/או בגישה של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות (Password Mining) ) ו/או בכל דרך אחרת.
 • כל טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר אסורה בהחלט.
 • אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מקוון על-ידי החברה.

העדר ייעוץ

 • החומרים המפורסמים באתר הינם חומרים כלליים באופיים מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is')ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני, מסחרי או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי. אין להסתמך על כל ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, ממוניים, מחשובים, אישיים או כספיים בין בהיותם אישיים לשימושך הפרטי ו/או לשימוש מסחרי.
 • הסתמכות כלשהיא על התכנים ו/או המידע שיתקבל על ידך באמצעות האתר לרבות אך לא רק באמצעות תכנים המפורסמים באתר מעת לעת, שיחות אל מול נציגי הצ'אט ובשיחה אל מול נציגי החברה באופן טלפוני,תיעשה, אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה ואינה תחייב את החברה והפירמה.
 • הנהלת אתר איטורני עושה כל מאמץ בכדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים חדשים, אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל הסכם ואת השינויים בדינים הרלוונטיים ולכן לפני כל חתימה על הסכם יש לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום הנדרש בכדי שזה יבחן את נוסח ההסכם המוצע ויתאים אותו לנסיבות המאפיינות את המקרה הספציפי שלפניו, כמו גם להוראות החוקים הרלבנטיים המשתנים מעת לעת.
 • מבלי לגרוע מן האמור, החברה תאפשר יצירת קשר עם הפירמה לשם קביעת מועד בו יסופקו לך שירותים משפטיים אל מול עוה"ד של החברה (להלן: "שירותים משפטיים").
 • חיוב משפטי במסגרת שירותים משפטיים, יעשה אך ורק לאחר השלמת התשלום הכספי עבור השירותים (ככל ותידרש לכך) ובעת הפגישה אל מול עו"ד מטעמה של הפירמה.
 1. זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בתכנים המפורסמים באתר מעת לעת, קוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן "התכנים") הינן זכויותיה הבלעדיות של החברה.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, הנך מצהיר ומאשר כי :

 

 • החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לשירותים במקרים של פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור.
 • החומרים מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, תהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של החברה.
 • בעצם כניסתך לאתר הינך מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו, תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש בכתב שלנו כמפורט בתנאים, ומתחייב לא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
 • האתר, החומר המפורסם בו והמידע המוצג בו לרבות אך לא רק,עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים והינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה וחל איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות אך לא רק, לוגואים ((LOGOS, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, וכל עיצוב או שימוש מתוך האתר וזאת, ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור.
 • אינך רשאי לעשות שימוש באלו מאפשרויות העיצוב המופיעות באתר לרבות, יצירת מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור.
 • חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה, ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור.
 • כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.
  למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם.

 

 

מדיניות פרטיות 

כללי

 • החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו.
 • מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 • החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.
 • במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 

 1. הרשמה
  • חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה").
  • במסגרת ההרשמה לבדיקת ייתכנות למתן שירותים משפטיים בתשלום, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון, טלפון נייד וכיו"ב;
  • כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום ובדיקת האפשרות להענקת שירותים משפטיים על ידי הפירמה, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו וכן לבצע תהליך אימות במסגרת פגישה עם עו"ד מטעם הפירמה אשר יבדוק את ההיתכנות לביצוע השירות המשפטי וכן יאמת את פרטיך.
  • לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך הענקת שירותים משפטיים על ידם עבורך.
  • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש מראש כתנאי לבחינת האפשרות למתן שירותים משפטיים רצויים כפי שפורסם באתר החברה.
  • עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש לאחר התקשרות עם הפירמה לשם וידוא היתכנות ההליך המשפטי.
  • חלק מן המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף ‎4 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 2. איסוף ושימוש במידע
  • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי הפירמה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים;
  • עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים טרם נבדקה ההיתכנות של הביצוע של ההליך המשפטי הרצוי ולאחר השלמת הליך התשלום.
  • בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
  • כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים:
   • לשם יצירת קשר עמך למקרה הצורך ולעדכון בהליך המשפטי,במקרה הצורך;
   • לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת;
   • לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
  • האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
  • העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

 • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
 • לצורך העברתם דרך שירותי סליקה על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;
 • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה וזאת לשם השלמת ביצוע השירותים המשפטיים המתבקשים על ידך;
 • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
 • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
 • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי מטעמנ את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 1. אבטחת מידע

החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

 • החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.
 • החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 • כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה.
 • עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

 1. יצירת קשר בנושא פרטיות

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.

 

 1. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכמה לקיצור לתקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 

 1. שיפוי
  • הנך מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנים המופיעים בו, לרבות בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.
  • כמו כן, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל שלך ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; (ו/או) שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
  • הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או כל מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח,תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. סמכות
  על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.

  • בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל אביב.
   אתה נותן בזה לאתר את הסכמתו למסור את פרטיו האישים על פי סמכות שבדין, לצורך פתיחה בחקירה או תביעה נגד מי שחשוד בביצוע פעולה בלתי חוקית.

 

 1. יצירת קשר
  • האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר.
  • באם התרחשה תקלה כלשהי, או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
  • פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
   לכבוד:

   • חברת איטורני טכנולוגיות בע"מ, רחוב מונטיפיורי 46, תל אביב.
    ניתן בנוסף ליצור קשר לכל בקשה או שאלה דרך קישור "צור קשר" באתר, או ע"י פניה לדוא"ל office@ettorney.co.il
 1. שונות
  • תנאי תקנון זה נתונים לשינוים על ידי החברה בכל עת בלא מתן הודעה מראש ללך.
  • השינויים יפורטו כאן ולכן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת.

 

 

 

 

דילוג לתוכן