השוואה בין צו קיום צוואה לצו ירושה

מה ההבדל בין צו קיום צוואה לצו ירושה? 

עמוד הבית > עמודי השוואה > פרטי > השוואה בין צו קיום צוואה לצו ירושה

במדינת ישראל, דיני הירושה מוסדרים בחוק הירושה. חוק הירושה קובע מהן הדרכים בהן יכול אדם להוריש את רכושו ונכסיו, כיצד הם יחולקו ולמי.

סעיף 2 לחוק הירושה קובע כי: "היורשים הם על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה". ניתן לראות כי סעיף 2 לחוק הירושה מסדיר את ההיררכיה ו"מערכת היחסים" בין צוואות לירושות. ניתן אף לקבוע כי צוואה הינה צורה ספציפית של ירושה. חוק הירושה קובע את הכללים על פיהם יש לנהוג בענייני ירושות וצוואות, ובניגוד לדעה הרווחת, בין ירושה לצוואה יש יותר מן המשותף מאשר מן המנוגד.

———- ההשוואה המלאה בין צו קיום צוואה לצו ירושה ———-

צו ירושה
צו קיום צוואה
מגיש הבקשה• כל אדם הטוען לזכות מהירושה על פי דין. • כל אדם המופיע בצוואה .
פרטים מזהים - מנוח• נדרשים פרטיו של המנוח.• נדרשים פרטיו של המנוח.
זהות היורשים• כל אדם הטוען לזכות מהירושה על פי דין. • כל אדם המופיע בצוואה.
פרטים מזהים - יורשים• נדרשים פרטיהם של היורשים וקרבתם למנוח.• נדרשים פרטיהם של היורשים המופיעים בצוואה.
תעודת פטירה• נדרשת.• נדרשת.
צוואה• אין.• יש לצרף את העתק של הצוואה לבקשה ויש להמציא את הצוואה המקורית לרשם הירושות 7 ימים מיום הגשת הבקשה.
ייפוי כוח• נדרש להמציא ייפוי כוח במידה והמבקש מיוצג ע"י עו"ד. • נדרש להמציא ייפוי כוח במידה והמבקש מיוצג ע"י עו"ד.
הגשה אונליין• אפשרית. קיימים מקרים בהם לא ניתן להגיש אונליין מפאת זהות היורשים. • אפשרית. קיימים מקרים בהם לא ניתן להגיש אונליין מפאת זהות היורשים.
עלויות שכ"ט• 999 ש"ח + מע"מ.• 999 ש"ח + מע"מ.
אגרת הגשת בקשה• 422 ש"ח - עלות מופחתת להגשה אונליין.• 422 ש"ח - עלות מופחתת להגשה אונליין.
אגרת פרסום ברשומות• 130 ש"ח. • 130 ש"ח.

התחל בבקשה לצו ירושה

התחל בצו קיום צוואה

פסלות לרשת

סעיף 5 לחוק הירושה קובע כי אדם שהורשע בגרימת מותו במתכוון של המוריש, או אדם שניסה לגרום למותו של אדם במתכוון, פסול מלרשת אותו. עוד מוסיף הסעיף וקובע כי מי שהורשע שהעלים את צוואתו של המוריש או שזייף אותה, אינו רשאי לרשת את המוריש. יחד עם זאת קובע הסעיף, כי אדם שהורשע בניסיון לגרימת מותו של המוריש, והמוריש מחל לו בכתב יד, רשאי לחזור ולרשת את המוריש.

כפי שציינו לעיל, צוואה הינה "מקרה פרטי" של ירושה, ועל מנת לעמוד על השוני בניהם, ראוי להתייחס תחילה על המקרה הכללי, קרי, על צו ירושה.

צו ירושה – רקע

צו ירושה הוא למעשה מסמך משפטי שקיבל תוקף ע"י רשות משפטית וזאת לאחר שאדם הלך לעולמו. בקשה לצו ירושה מוגשת במקרים בהם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, קרי, לא השאיר אחריו הוראות מה יש לעשות ברכושו ונכסיו לאחר לכתו. משכך, ראוי לשאול, כיצד ידעו היורשים מה לעשות עם הרכוש והנכסים? במקרים אלו נכנס חוק הירושה אשר קובע ומסדיר כיצד יש לחלק את רכושו של המנוח.

באופן כללי, חוק הירושה קובע שבלכתו של אדם, יורשיו על פי חוק הם: בן/בת הזוג של המנוח וילדיו. אופן החלוקה הוא כדלקמן: 50% מהרכוש והנכסים מועברים לבן/בת הזוג, ויתרת 50% הנכסים מתחלקים שווה בין שווה בין ילדיו של המנוח. במקרים בהם למנוח אין בן/בת זוג או שהם נפטרו לפניו, הרי שכל הרכוש מועבר לילדיו של המנוח בחלקים שווים.

כמובן שישנן הוראות נוספות בחוק הירושה אשר מסדירות מקרים נוספים, "מורכבים יותר" כגון: למנוח לא היו ילדים או בן זוג, מקרים בהם אחד היורשים לא בחיים ואז יורשיו נכנסים בנעליו ועוד.

בקשה לצו ירושה מוגשת לרשם הירושות במחוז בו נפטר המנוח, והוא הרשות המוסמכת להוציא את צו הירושה. ראוי לציין, כי רשם הירושות הינה הסמכות האזרחית להוצאת צו הירושה, אך ישנה גם האפשרות להגיש את הבקשה לבית דין רבני שהרי היא הסמכות הדתית הרשאית להוציא צו ירושה.

בקשה לצו ירושה – ההליך בפועל:

כאמור, בקשה לצו ירושה מוגשת לרשם הירושות במחוז בו נפטר המנוח. את הבקשה ניתן להגיש אונליין ועל מגיש הבקשה למסור הפרטים הבאים: פרטיו האישיים וקרבתו למנוח, פרטיו של המנוח, תעודת פטירה וכן ייפוי כוח חתום ע"י עו"ד המטפל בבקשה (במידה והבקשה מוגשת באמצעות עורך דין, וכך רצוי). בנוסף, יש להזין את פרטי היורשים על פי חוק ויש לפרט את כשירותם המשפטית. בקשה לצו ירושה כמוהה כתצהיר, קרי, יש לצרף חתימה של עו"ד לבקשה.

צו קיום צוואה – רקע

כפי שתיארנו לעיל, צו קיום צוואה הינו מקרה פרטי של צו ירושה. צו קיום צוואה הוא צו משפטי שניתן ע"י רשם הירושות (או בית דין רבני), ותפקידו להעניק תוקף משפטי לצוואה שנכתבה ע"י המנוח.

לצוואה ישנן 4 צורות: בכתב, בעל פה, בפני עדים או בפני רשות. מרבית הצוואות נכתבות ונחתמות בפני עדים. העיקרון העומד בסיס מוסד הצוואה הוא עיקרון החופש לצוות. המחוקק העניק חופש כמעט מוחלט לאדם לצוות מה יש לעשות ברכושו ונכסיו לאחר לכתו. יחד עם זאת, הגביל המחוקק מספר מקרים בהם תהא הגבלה על אדם מלצוות על מה יעשה ברכושו לדוגמא – קטין או אדם שכשרותו המשפטית מוטלת בספק, אינו יכול לכתוב צוואה ואם עשה זאת, הרי שצוואתו בטלה.

כפי שנזכר לעיל, העיקרון המנחה במוסד הצוואה הוא החופש לצוות. אדם יכול לצוות מה ייעשה ברכושו ונכסיו וזאת מבלי להיות מחויב בצורה זו או אחרת. כלומר, אדם שיש לו בן/בת זוג וילדים, לא מחויב להוריש להם את רכושו ונכסיו, אלא הוא יכול לבחור להוריש אותם לשכן שלו, לאדם שטיפל בו, לקרוב משפחה אחר שלו, לתאגיד ואפילו למדינה. מה יכולים לעשות קרוביו של המנוח שטוענים כי מגיע להם חלק מהרכוש וזאת בניגוד לצוואתו? הם יכולים להגיש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה בטענה כי כשירותו המשפטית של המנוח בעת כתיבת הצוואה הייתה מוטלת בספק, הם יכולים לטעון כי כתיבת הצוואה נעשה בהשפעה ולחץ מצידו של היורש ועוד.

במקרים בהם קמה מחלוקת לגבי הצוואה – הרי שהטיפול בבקשה מועבר לדיון בביהמ"ש לענייני משפחה.

בקשה לצו קיום צוואה – ההליך בפועל:

בדומה לבקשה לצו ירושה, בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה במחוז שבו נפטר המוריש. את הבקשה ניתן להגיש אונליין והיא לרוב תוגש ע"י מי מהזוכים על פי הצוואה. בבקשה צריך לפרט את פרטיו של מגיש הבקשה, את קרבתו למנוח ומעמדו בבקשה, את פרטיו של המנוח, את תעודת הפטירה והעתק של הצוואה. כמו כן, יש להזין את פרטיהם של שאר היורשים על פי הצוואה ואת קרבתם למנוח וכשרותם המשפטית.

במידה והבקשה מוגשת באמצעות עו"ד (ואף רצוי שתוגש על ידי עו"ד), יש לצרף ייפוי כוח של עו"ד כי הוא רשאי לטפל בעניין הבקשה מטעם המבקש.

חשוב לציין, גם אם הוחלט להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה אונליין, הרי שיש להגיש את הצוואה המקורית לרשם הירושות במחוז בו הוגשה הצוואה (ע"פ המחוז בו נפטר המנוח) וזאת תוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה.

בקשה לצו ירושה/צו קיום צוואה – עלויות:

במידה ובחרתם להגיש את הבקשה לצו ירושה/צו קיום צוואה באמצעות עורך דין, הרי שעלות שכר הטרחה בגין הגשות הבקשות זהה (999 ש"ח + מע"מ). בנוסף לשכר הטרחה לעו"ד, יש לשלם אגרות לרשם הירושות בגין הגשת הבקשות. גם במקרה זה, האגרות בגין הגשת הבקשות זהה – 422 ש"ח בגין הגשת הבקשה (אגרת מופחתת במידה ובחרתם להגיש את הבקשה אונליין) ואגרה של 130 ש"ח בגין פרסום ברשומות.

לרוב, העלויות בגין הגשת כל אחת מהבקשות הנ"ל מסתכמת בעלויות המפורטות לעיל. יחד עם זאת, במקרים בהם הטיפול בבקשה "מסתבך" וזאת כי יש מחלוקת בין היורשים או כי האפוטרופוס הכללי מתערב והתיק מועבר לדיון בביהמ"ש לענייני משפחה (במקרים בהם מעורבים קטינים/מי שכשרותם המשפטית מוטלת בספק), הרי שבמקרים כאלה עו"ד המטפל בבקשה ידרוש שכר טרחה נוסף בגין טיפול בבקשות.

---------- רוצים לדעת עוד על צו ירושה וצו קיום צוואה? ----------

  • תפקידו של הרשם לענייני ירושה הוא לטפל בכל הבקשות לצווי ירושה או לחילופין בקשות לצווי קיום צוואה המוגשות במדינת ישראל.
  • רשימה זו תעזור לכם לאתר את סניף הרשם לענייני ירושה הקרוב אליכם.
  • פירוט ימי ושעות הקבלה בכל אחד מסניפי רשם הירושות.
לפרטים נוספים
  • כיום, ניתן להגיש בקשה לצו ירושה באופן מקוון (אונליין) ולחסוך את כל הבירוקרטיה, ההגעה הפיזית והעמידה בתורים.
  • הגשת בקשה לצו ירושה באופן מקוון היא הדרך הקלה והפשוטה לקבל גישה לכספים המגיעים לכם.
לפרטים נוספים
  • במאמר זה נסקור פרטים על הרשם לענייני ירושה.
  • מה צריך על מנת להגיש את צו קיום הצוואה.
  • כיצד מגישים את הצו ועוד.
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן