ייפוי כוח מתמשך מול ייפוי כוח רפואי

עמוד הבית > עמודי השוואה > פרטי > ייפוי כוח מתמשך מול ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח מתמשך 

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לנהל את ענייניו הכלכליים, האישיים והרפואיים אם בעתיד תינטל ממנו היכולת לנהל אותם בעצמו. במסגרת ייפוי הכוח ניתן לקבוע כיצד ינוהל רכושו של אדם, היקף סמכויותיו של מיופה הכוח, וכן מיהו הגורם המפקח על עבודתו של מיופה הכוח. 

למהלך זה מספר יתרונות: 

  1. חסך הצורך במינוי אפוטרופוס ומעורבות בית המשפט, על כך המשתמע מכך. 
  2. למנוע מחלוקות משפחתיות באשר לאופן הטיפול בענייניו של מייפה הכוח.
  3. הבאת רצונו האישי של האדם למרכז הבמה תוך שימת דגש לחירותו לקבוע את נתיב חייו.

ניתן למלא ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון ולאחר הפקדתו ואישורו אצל האפוטרופוס הכללי, ייפוי כוח מתמשך מקוון יהיה תקף כלפי כולי עלמא. וזהו בדיוק יתרונו הגדול שכן הוא מייתר את הצורך לפנות לבית המשפט, וזאת בניגוד למקרה בו לאדם מתמנה אפוטרופוס. טופס ייפוי כוח מתמשך מקוון הינו טופס שממלא עורך דין, שעבר הסמכה ייחודית לעריכת ייפוי הכוח, באופן מקוון. 

התחל בייפוי כח מתמשך

אם כך, מה ההבדל בין בקשה למינוי אפוטרופוס לייפוי כוח מתמשך?

בקשה למינוי אפוטרופוס הינה בקשה שמוגשת לבית המשפט על ידי בן / בת הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו. הבקשה צריכה להיות מוגשת בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו גר האדם אשר עבורו נדרש המינוי.

מנגד, ייפוי כוח מתמשך נערך על ידי אותו אדם אשר מבקש כי ימונה לו מיופה כוח במקרה בו הוא לא יוכל לדאוג לענייניו. הבקשה מוגשת באופן מקוון, לרוב, לידי משרדי האפוטרופוס הכללי מבלי שאותו אדם יזדקק לפנות לבית המשפט. 

עוד יודגש, כמו במסגרת ייפוי כוח מתמשך, אדם רשאי לקבוע הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ובמסגרת זאת, בית המשפט יורה לאפוטרופוס הנבחר (בהתאם לרצונו של האדם כפי שבא לידי ביטוי בהנחיות המקדימות) לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.

מהו ייפוי כוח מתמשך רפואי?

ראשית, ייפוי הכוח רפואי מתמשך מאפשר למיופה כוח לקבל החלטות, לבצע פעולות ולייצג את האדם הממנה בעניינים אלו. המחוקק הקנה למייפה הכוח את האפשרות כי ייפוי הכוח יעסוק בעניינים הרפואיים בכמה רמות 'שליטה' בהתאם לרצונו של האדם: ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח הרפואי יעסוק בכל העניינים הרפואיים, בעניינים רפואיים ספציפיים או בכל העניינים הרפואיים למעט עניינים שיוחרגו במפורש.

מי רשאי למלא טופס ייפוי כוח רפואי מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי וזאת, על ידי מילויו של טופס ייעודי שימולא על ידי אח מוסמך.

כמה עולה לעשות ייפוי כוח מתמשך?

השאלה "כמה עולה לעשות ייפוי כוח מתמשך" נשאלת באופן תדיר אך המחוקק, נכון להיום, לא קבע שום מגבלה לתמחור שכר טרחת עו"ד ייפוי כוח מתמשך בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, וכל עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים רשאי לדרוש שכר טרחה כרצונו. טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך נע בין 1,500 ש”ח + מע”מ ל 8,000 ש”ח + מע”מ בהתאם למורכבות, משך הטיפול, ניסיונו של עורך הדין וכיו"ב. 

התחל בייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח רפואי לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, הינו ייפוי כוח אותו נותן אדם לאדם אחר במטרה שהאחרון יוכל לקבל עבורו החלטות רפואיות בעתיד במקרים בהם מייפה הכוח לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

יוער, אדם המוגדר כ"חולה הנוטה למות" הינו אדם שתוחלת חייו, חרף העובדה כי הוא מקבל טיפול רפואי, אינה עולה על ששה חודשים. עם זאת, כל אדם רשאי להיערך למצב מעין זה ולקבוע הנחיות רפואיות מקדימות שיהיו רלוונטיות אם חלילה יוגדר כ"חולה הנוטה למות". לחילופין, אותו אדם למנות מיופה כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005.

ייפוי כוח רפואי לצרכים רפואיים בלבד, לעומת ייפוי כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות, ימולא בהתאם לטופס ד' לחוק. 

אם כן, מהו ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לייפוי כוח רפואי בהתאם לחוק זכויות החולה?

בניגוד לייפוי כוח רפואי בהתאם להוראות חוק זכויות החולה, במסגרת ייפוי כוח מתמשך ניתן להביא לידי ביטוי את רצונו של האדם במגוון נושאים, הן לעניינים רפואיים והן לעניינים אחרים, כגון: עניינים רכושיים ועניינים אישיים.

ההשוואה המלאה בין ייפוי כוח מתמשך מול ייפוי כוח רפואי


ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח רפואי
מקור חוקי• במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב – 1962.• במסגרת סעיף 16 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.
נושאים הנכללים במסגרת ייפוי הכוח• נושאיים כלכליים, נושאיים רפואיים ונושאים אישיים.• נושאים רפואיים בלבד.
הגורם המאשר• האפוטרופוס הכללי• האפוטרופוס הכללי
האם יש צורך לפנות לבית המשפט?• לא.• לא.
למי ניתן לפנות לעריכת ייפוי הכוח?• בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לשם כך וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי.• ייפוי הכח ייחתם בפני עורך דין (גם אם אותו עורך דין לא עבר הכשרה מיוחדת לכך), רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.
התייחסות לעניינים פסיכיאטריים• נדרשת הסכמה מפורשת כמפורט להלן:

מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, או לשחרור מאשפוז כאמור, בתנאים שקבע הממנה;


- חשוב להדגיש כי במידה והממנה מתנגד לביצוע כאמור, פוקע תוקף ההסכמה אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך נחתם גם בפני פסיכיאטר והממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.

- ייפוי הכוח במקרה כזה ייחתם לאחר שהפסיכיאטר יוודא כי המשמעות ותוצאות ההסכמה מובנים ומקובלים על הממונה. עוד חשוב להדגיש כי הסכמת מיופה הכוח במקרה של התנגדות לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על 48 שעות או אם באותה העת הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.
• מתן הסכמה ספציפית לביצוע בדיקה פסיכיאטרית
• מתן הסכמה ספציפית לטיפול פסיכיאטרי
• מתן הסכמה לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי (לתקופה שלא תעלה על 48 שעות)
• מתן הסכמה לשחרור מאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

התחל בייפוי כח מתמשך

רוצים לדעת עוד על ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח רפואי?

  • יפויי כוח מתמשך הינו בעל תוקף רק במקרים בהם נחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה בתחום.
  • עו"ד מטעמנו ילווה אתכם בניסוח ייפוי הכוח המתמשך על כל המשתמע מכך ויוודא שהינכם מבינים את משמעותו.
  • נקל עליכם בבירוקרטיה ונחסוך עבורכם זמן וכסף.
ייפוי כוח מתמשך
לפרטים נוספים
ערוך ייפוי כוח מתמשך
דילוג לתוכן