ייפוי כוח רפואי מול ייפוי כוח ע"פ חוק החולה הנוטה למות

עמוד הבית > עמודי השוואה > פרטי > ייפוי כוח רפואי מול ייפוי כוח ע"פ חוק החולה הנוטה למות

ייפוי כוח רפואי (או בשמו האחר: ייפוי כוח לטיפול רפואי) לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, הינו ייפוי כוח אותו נותן אדם לאדם אחר במטרה שהאחרון יוכל לקבל עבורו החלטות רפואיות בעתיד במקרים בהם מייפה הכוח לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

היתרון הגדול של ייפוי כוח רפואי על פי חוק זכויות החולה הוא החיסכון בבירוקרטיה ובפנייה לערכאות משפטיות בכדי למנות אפוטרופוס ו/או בכדי לקבל את אישורו של בית המשפט להליך כזה או אחר. 

מינוי מיופה כוח יכול להיעשות על ידי מייפה הכוח שהינו בגיר (מעל גיל 18), אשר מבין את משמעות מינוי מיופה הכוח ואת האחריות הנגזרת ממנו. ככל ומדובר במטופל קטין, ו/או במי שאינו מסוגל להבין את מעשיו, אין הוא יכול למנות לעצמו בא כוח במקומו.

לעניין מינוי מיופי כוח, ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד. במידה ואדם מעוניין למנות שני מיופי כוח, אזי יש לקבוע במסגרת ייפוי הכוח הרפואי את מסגרת שיתוף הפעולה ביניהם ואופן קבלת ההחלטות של שני מיופי הכוח. 

יש לחתום על ייפוי כוח רפואי גם בפני עד שתפקידו הוא לאמת את זהותם של החותם/מים ולהתרשם כי החותם/מים מבין/נים את משמעותו של מתן ייפוי הכוח.

התחל בייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך לטיפול רפואי

ייפוי הכוח רפואי מתמשך מאפשר למיופה כוח לקבל החלטות, לבצע פעולות ולייצג את האדם הממנה בעניינים אלו. המחוקק הקנה למייפה הכוח את האפשרות כי ייפוי הכוח יעסוק בעניינים הרפואיים בכמה רמות 'שליטה' בהתאם לרצונו של האדם: ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח הרפואי יעסוק בכל העניינים הרפואיים, בעניינים רפואיים ספציפיים או בכל העניינים הרפואיים למעט עניינים שיוחרגו במפורש.

יוער כי ייפוי כוח מתמשך רפואי יכול להיחתם במסגרת ייפוי כוח מתמשך אשר מקנה למיופה הכוח גם הרשאה לעסוק בענייניו הכלכליים ו/או האישיים של מייפה הכוח.

ניתן למלא ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון ולאחר הפקדתו ואישורו אצל האפוטרופוס הכללי, ייפוי כוח מתמשך מקוון יהיה תקף כלפי כולי עלמא.

השאלה "כמה עולה לעשות ייפוי כוח מתמשך" נשאלת באופן תדיר אך המחוקק, נכון להיום, לא קבע שום מגבלה לתמחור שכר טרחת עו"ד ייפוי כוח מתמשך בגין עריכת ייפוי כח מתמשך. טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך נע בין 1,500 ש”ח + מע”מ ל 8,000 ש”ח + מע”מ בהתאם למורכבות, משך הטיפול, ניסיונו של עורך הדין וכיו"ב.

התחל בייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח חוק החולה הנוטה למות

אדם המוגדר כ"חולה הנוטה למות" הינו אדם שתוחלת חייו, חרף העובדה כי הוא מקבל טיפול רפואי, אינה עולה על ששה חודשים וזאת על פי הגדרתו של רופא מטפל. עם זאת, כל אדם רשאי להיערך למצב מעין זה ולקבוע הנחיות רפואיות מקדימות שיהיו רלוונטיות אם חלילה יוגדר כ"חולה הנוטה למות". לחילופין, אותו אדם רשאי למנות מיופה כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005.

בנוסף, ייפוי כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות מקנה למייפה הכוח לקבוע כי מיופה הכוח יוכל לקבל בשמו החלטות רפואיות וזאת על האף העובדה כי אינו מוגדר כ'חולה הנוטה למות'. משכך, נהוג לראות גם בייפוי כוח הזה כייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות.

הגורם הממונה על הסדרת נושא ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות הוא משרד הבריאות אשר הינו הגורם האחראי על שמירת המסמכים במאגר המידע של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות, ויישומן של הוראת החוק הרלוונטי. 

יודגש, שמירת המסמכים במאגר הזה לא מהווה תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח או היא אינה מקנה לו משנה תוקף כזה או אחר אך רישום ייפוי הכוח על פי חוק החולה הנוטה למות במאגר מאפשרת לאתר ביתר קלות את ההנחיות המקדימות של מייפה הכוח ועשוי להזכיר למייפה הכוח להארכת את תוקפו של ייפוי הכוח שנדרש לביצוע בכל חמש שנים. 

ההשוואה המלאה בין ייפוי כוח רפואי / ייפוי כוח על פי חוק החולה הנוטה למות / ייפוי כוח מתמשך רפואי


ייפוי כוח רפואי
ייפוי כוח על פי חוק החולה הנוטה למות
ייפוי כוח מתמשך רפואי
מקור חוקי• סעיף 16 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.• חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005.• במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב – 1962.
הנושאים הניתנים להיכלל במסגרת ייפוי הכוח• רק עניינים רפואיים.• רק עניינים רפואיים.• רפואיים, אישיים וכלכליים.
הגורם המאשר• משרד הבריאות או האפוטרופוס הכללי אם נערך כחלק מייפוי כח מתמשך.• משרד הבריאות.• האפוטרופוס הכללי.
האם יש צורך לפנות לבית המשפט?• לא.• לא.• לא.

התחל בייפוי כח מתמשך

רוצים לדעת עוד על ייפוי כוח רפואי?

  • יפויי כוח מתמשך הינו בעל תוקף רק במקרים בהם נחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה בתחום.
  • עו"ד מטעמנו ילווה אתכם בניסוח ייפוי הכוח המתמשך על כל המשתמע מכך ויוודא שהינכם מבינים את משמעותו.
  • נקל עליכם בבירוקרטיה ונחסוך עבורכם זמן וכסף.
ייפוי כוח מתמשך
לפרטים נוספים
ערוך ייפוי כוח מתמשך
דילוג לתוכן