השוואה בין צוואה בכתב יד / צוואה בעדים / צוות בעל פה / צוואה בפני רשות

עמוד הבית > עמודי השוואה > פרטי > צוואה בכתב יד / צוואה בעדים / צוות בעל פה / צוואה בפני רשות

המאמר הנוכחי מבקש לעשות סדר בין סוגי הצוואות השונות תוך מתן הסבר פשוט למושגים המורכבים בכדי שהקורא יוכל לכלכל את צעדיו בתבונה בתכנון העתיד. 

ראשית יודגש כי חוק הירושה, התשכ”א 1965 (להלן: "חוק הירושה") קובע כי עריכת צוואה יכולה להיערך בארבע דרכים שונות: בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.

בטרם נבאר את סוגי הצוואות השונות, המחבר מבקש לעמוד על חשיבות עריכת צוואה על ידי עורך דין. צוואה שאינה נערכת באופן מדויק בהתאם להוראות הדין והפסיקה, עלולה להתבטל על ידי ביהמ"ש בבוא העת ומכאן עולה החשש כי רצונו האמיתי של המוריש לא יכובד. 

עורך דין הבקיא בדיני הירושה ידע לערוך את הצוואה, הן מבחינה טכנית והן מבחינה מהותית, כך שתתאים להוראות הדין והפסיקה.

צוואה בכתב יד / צוואה בעדים / צוות בעל פה / בצוואה בפני רשות / צוואה הדדית

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות, שעיקריה מפורטים בסעיף 22 (א) לחוק הירושה, הינה צוואה הנערכת בפני רשות על ידי המוריש בעל פה כאשר זה נערך בפני שופט, רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו, לידי אחד מאלה. 

עוד לעניין זה, סעיף 22 (ז) לחוק הירושה מגדיר למעשה את המושג "צוואה נוטריונית" שקובע כי “לעניין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט”. דהיינו, צוואה נוטריונית היא צוואה הנערכת בפני נוטריון, שמעמדו הוא כמעמד של שופט לעניין סעיף 22(א).

צוואה הדדית

מדובר בצוואה הדדית שנערכת על ידי בני זוג תוך פירוט כי רכושו של כל אחד מהצדדים יעבור לידי הצד השני ולאחריו כיצד יחולק העיזבון בלכתו של הצד שנותר. נוסח צוואה הדדית מאגד בתוכו, הלכה למעשה, שתי צוואות של בני הזוג תוך שהן מסתמכת אחת על השנייה.

זאת ועוד, צוואה הדדית משותפת דינה כדין צוואה הדדית אולם צוואה הדדית משותפת הן תולדה של החלטות משותפות של בני הזוג.

צוואה בעל פה

סעיף 23 מגדיר את המונח "צוואה בעל פה".

מרכיבי היסוד הן כי המצווה (המוריש) רואה עצמו כמי שעומד למות או בעת שהיה 'שכיב מרע' ובשל הנסיבות הדוחקות אומר את רצונו בעל פה בפני שני עדים המבינים את לשונו. פירוש המונח "שכיב מרע" מקורו במשפט העברי שעניינו: על ערש דווי, אדם גוסס.

נוכח העובדה כי הוכחת קיומה של צוואה בעל פה בעייתית יותר משל צוואה כתובה, אזי יש לוודא קיום של פרטים החיוניים להוכחה ואלו עיקרם: ציון היום בו נערכת הצוואה, הנסיבות להיות האדם על ערש דווי וכיו"ב. כל אלו יירשמו בזיכרון דברים שייחתם על ידי העדים. עוד חשוב להביא לידי ביטוי את ההוראות האופרטיביות של המוריש כלפי היורשים וכלפי חלוקת עזבונו. 

בנוסף על כך, ס' 23(ג) לחוק הירושה קובע כי צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים אלא אם כן נרשמה כראוי והופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד שנכתבה בכתב ידו של המוריש תוך פירוט חלוקת רכושו אחרי לכתו. 

בניגוד לצוואה בעל פה, צוואה בכתב יד יכולה להיעשות על ידי כל אדם, ללא תלות בנסיבות מיוחדות, ללא צורך בנוכחותם של עדים או כי הצוואה תיערך על ידי עורך דין. 

יחד עם זאת, ונוכח העובדה כי אין תנאים מיוחדים שצריכים להתקיים, יש צורך לנקוט במשנה זהירות בעריכת הצוואה ולוודא כי זו תעשה בהתאם להוראות החוק והפסיקה וזאת בכדי למנוע את פסילתה על ידי בית המשפט בעתיד. 

צוואה בעדים 

צוואה בעדים משמעותה כי הצוואה נערכת בנוכחותם של שני עדים לפחות ובזאת בכדי להוכיח את אמיתות הצוואה וכי זו נעשתה מרצונו החופשי והמלא של המצווה.

סעיף 20 לחוק הירושה מעגן את הוראותיה של צוואה בעדים. 

דרישת הכתב בעניין זה הינה מהותית ויכולה להיות רשומה בכתב יד או מודפסת והעיקר שניתן להבין את הכתוב. 

יוער, בסעיף 25 לחוק הירושה ניתנה הזכות לבית המשפט להכשיר צוואה שהוא נוכח לדעת לגביה כי היא צוואת אמת, וזאת למעט במקרים שבהם הצוואה לא נערכה בכתב ו/או לא היו לה עדים.

תפקידם של העדים הוא לאשר את הצהרת המוריש כי זוהי צוואתו. 

יודגש, לעדים ו/או מי מטעמם, אסור להיות חלק מהנהנים מצוואת המוריש. 

צו ירושה וצו קיום צוואה

ראוי להדגיש, צו ירושה מונפק לאדם אשר לא ערך צוואה במרוצת חייו וחלוקת רכושו תעשה בהתאם להוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965 וזאת באמצעות הגשת בקשה לרישום צו ירושה.

במידה ואדם ערך את צוואתו במהלך חייו, אזי יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה קיימת.

זאת ועוד, נכון למועד כתיבת שורות אלו לא ניתן לקבוע במדויק כמה זמן לוקח צו קיום צוואה אולם יש להיערך לכך כי מדובר בהליך אשר עשוי להימשך מספר חודשים. 

ההשוואה המלאה בין צוואה בכתב יד / צוואה בעדים / צוות בעל פה / צוואה בפני רשות


צוואה בעדים
צוואה בכתב יד
צוואה בפני רשות
צוואה בעל פה
שכיחות• הנפוצה ביותר• נדיר בשל אי קיומם של הכללים• נפוצה• במקרים נדירים במיוחד
גורם מאשר• 2 עדים• חתימתו של המוריש• שופט או דיין או נוטריון מוסמך• שני עדים אשר מחויבים להעלות הצוואה על הכתב
מקור חוקי• סעיף 20 לחוק הירושה• סעיף 19 לחוק הירושה• סעיף 22 לחוק הירושה• סעיף 23 לחוק הירושה
כשירות הצוואה• כשירה • כשירה אם עומדת בתנאי הסף• כשירה אם עומדת בתנאי הסף• כשירות נמוכה בשל הסיטואציה בה נחתמת. כמו כן, בכל מקרה, כאשר עובר פרק זמן של חודש ימים מבלי שהאדם נפטר, הצוואה הופכת לבלתי תקפה.
חובה לכלול בצוואה• מודפסת תאריך חתימתם של 2 עדים.• תאריך חתימת המצווה.• תמלול לפרוטוקול חתימה וקבלת תוקף בפני הגורם המוסמך.• על המצווה להיות על ערש דווי או בהלך רוח שהינו על ערש דווי.

רוצים לדעת עוד על צוואות?

  • הגן על עתיד הקרובים שלך עם צוואה מחייבת משפטית.
  • פרט את כל רצונותייך ותמנע מחלוקות משפטיות מיותרות.
  • עו"ד מומחה לצוואות יערוך עבורך צוואה אשר תגן על הנכסים והרכוש שלך.
עריכת צוואה אונליין עם עו"ד
לפרטים נוספים
התחל בעריכת צוואה
דילוג לתוכן