ההבדל בין חשבונית עסקה, חשבונית מס, קבלה וחשבונית מס/קבלה

עמוד הבית > עמודי השוואה > עוסק מורשה > ההבדל בין חשבונית עסקה, חשבונית מס, קבלה וחשבונית מס/קבלה

רגע לפני שנצלול לדיון בשאלה מה ההבדל בין חשבונית מס וחשבונית מס קבלה, מהי חשבונית עסקה ומתי ניתן להשתמש בה – נבין שכל המושגים שבכותרת מקורם בשני עולמות: עולם חוק מע"מ ועולם הוראות ניהול פנקסי חשבונות. כלומר ההסתכלות עליהם נובעת מעניינים הנוגעים לחשבונאות ולמיסים, הרלוונטיים בדרך כלל לרואה חשבון לחברה, הנהלת חשבונות לחברה או מי שנמצא בעיצומו של הליך פתיחת עוסק מורשה או הקמת חברה בע"מ.

קבלה

באופן עקרוני, החוק במדינת ישראל דורש תיעוד של אירוע קבלת תשלום. על כל אדם שהוא בעל עסק מוטלת החובה לתעד כל אירוע של תקבול. תקבול הוא קבלה של מזומנים או שווי מזומנים. כלומר אם בעל העסק קיבלת צ'ק, מזומן, העברה בנקאית – הוא נדרש להוציא בגינם קבלה. ונבהיר: אם מישהו שלח לבעל העסק צ'ק בדואר, בעת קבלת הצ'ק, עוד לפני שבעל העסק הפקיד את הכסף בבנק, הוא מחויב להוציא קבלה גם אם הצ'ק מיועד לעוד חודשיים. את הקבלה יש לשלוח לגורם המשלם. כדאי לדעת שקיימת הקלה בנוגע לקבלה בעד העבר בנקאית: אם הכסף שולם באמצעות העברה בנקאית, הבנק הוא למעשה הגורם שמתעד את האירוע, והוא בעצם מוציא גם למשלם וגם למקבל אסמכתאות על התשלום. בהוצאת אסמכתאות אלה ניתן לראות מילוי של חובת התיעוד של שני הצדדים. 

חשבונית מס

חשבונית מס היא מסמך שעוסק מורשה מחויב להוציא ללקוחותיו בגין כל עסקה שערך עימם. חשוב להבין שהמונח 'עסקה' הוא בעל משמעות ספציפית לעניין חוק מע"מ.

התחל ברישום חברה

מהי עסקה?

לפי הדין בישראל, עסקה היא פעולה שנעשתה על ידי מי שהוא "עוסק" במסגרת העיסוק שלו, ובהתייחס לאחד המצבים הבאים:

 1. מכירה של טובין
 2.  מתן שירות
 3. ביצוע של עסקת אקראי

נשים לב שהעסקה היא פעולה שמבצע העוסק במסגרת עסקו. כלומר אם אדם שמוכר תכשיטים רוכש שעונים – מדובר בעסקה. לעומת זאת אם אותו אדם רכש אוטו עבור הבת שלו, לא מדובר בעסקה (כי הפעולה לא נעשתה במסגרת העסק שלו). 

מתי יש להוציא חשבונית מס

החוק קובע שעוסק יוציא חשבונית מס תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה. יום ביצוע העסקה מוגדר כיום מסירת הטובין מהמוכר לקונה או יום גמר מתן השירות.

מי יכול להוציא חשבונית מס?

נשים לב שקודם לכן עשינו שימוש במונח 'עוסק' בהקשר של חשבונית מס. חשוב לשים לב שיש שני סוגי עוסקים:

 1. עוסק פטור
 2. עוסק מורשה

בין השניים יש מספר הבדלים: עוסק פטור הוא מי שיש לו עסק, אבל העסק שלו מגלגל מחזור של עד 100,491 שקל, בעוד שהמחזור של עוסק מורשה עולה על סכום זה. בנוסף, לעוסק מורשה יש זכות לקזז מע"מ תשומות מחשבוניות מס של עוסקים אחרים, ועליו לכלול בחשבונית המס את מע"מ התשומות. למה הכוונה? נניח שפלוני הוא עוסק מורשה, בעל הכנסה של 10,000 שקלים והוצאות של 3000 שקלים החודש. העוסק המורשה יוציא חשבונית מס על סך 11,700 שקלים (10,000 שקלים ועוד 17% מע"מ), ואת 1700 השקלים הנוספים עליו להעביר באופן עקרוני לרשות המיסים. עם זאת, כאמור הוא יכול לקזז את מס התשומות שלו מתוך סכום זה. כך, יש באפשרותו לקזז את המע"מ מתוך 3000 השקלים של ההוצאות. ההסבר הזה מתרחש כל עוד לקוחותיו של פלוני גם הם עוסקים מורשים.

נשים לב שבעת גמר מתן שירות או בעת מכירת טובין מתחיל 'מרוץ הזמן' שבסופו העוסק חייב להוציא חשבונית מס. העוסק חייב לתעד את העסקה גם אם לא קיבל שקל.

התחל בפתיחת עוסק מורשה

מה חשבונית מס כוללת?

קיימות תקנות מדויקות ודווקניות מאוד שמפרטות מה חשבונית מס חייבת לכלול. כל סטייה מהכללים הנוקשים האלה יכולה לגרום לכך שמי שמחזיק בחשבונית מס ורוצה לנכות ממנה מס תשומות לא יוכל לעשות את זה: 

 • החשבונית חייבת להיות בעברית (כדי להוציא חשבונית שאינה בעברית חייבים לקבל היתר מיוחד, הניתן לתקופה מוגבלת).
 • החשבונית חייבת להיות בשקלים בלבד.
 • החשבונית חייבת לשאת את המילים המפורשות 'חשבונית מס'. 
 • חשבונית מס חייבת להיות במסמך אחד וייחודי שהוא המקור, וכל העתק אחר שלה חייב לשאת את המילה המפורשת העתק.
 • הדרך היחידה שבה מותר לקזז מע"מ מחשבונית מס היא רק מאותה מדיה שבה החשבונית נוצרה. אם החשבונית נכתבת ביד על נייר, רק הנייר הוא זה שמאפשר לקזז את המע"מ. 
 • החשבונית חייבת לכלול פירוט של כמויות ומחירים של הטובין והשירותים שבגינם ניתן השירות או נמכר הטובין, והיא חייבת שיהיה בה סיכום של כל אותם פריטים לפני מע"מ, אחוז המע"מ, סכום המע"מ והסך הכל.

אז מה הם בעצם ההבדלים בין קבלה לבין חשבונית מס? כאמור, בעל עסק מוציא חשבונית מס ללקוח שלו על מנת לדרוש את התשלום עבור הטובין או השירות שניתן לו. בהמשך הלקוח ישלם בגין מה שקיבל (ישלם את הסכום שמופיע על גבי חשבונית המס), ובעל העסק ייתן לו קבלה בעד התקבול. 

חשבונית עסקה

עד שנת 2012 חשבונית עסקה הייתה מסמך שהיו רשאים להוציא בעת עסקה רק רשימה מיוחסת של בעלי "מקצועות חופשיים" כמו רואי חשבון, עורכי דין, אדריכלים, שמאים וכו'. אלה היו רשאים להוציא חשבונית עסקה במקום חשבונית מס. מלבד העובדה שכללי עריכת חשבונית העסקה הם הרבה פחות דקדקניים מאלה של חשבונית מס, חשבונית העסקה נותנת הטבה משמעותית:

כאשר מוציאים חשבונית מס, על מוציא החשבונית להעביר את המע"מ הגלום בה לרשות המיסים ב15 לחודש העוקב. לעומת זאת, חשבונית העסקה מאפשרת לבעלי המקצועות שברשימה להוציא חשבונית לאחר קבלת התמורה המלאה. 

נדגים: נניח שפלוני הוא בעל מקצוע המופיע ברשימה. הוא נתן שירות ללקוח במהלך חודש ינואר, והוציא ב2 בפברואר חשבונית עסקה על סך 11,700 שקלים. הכסף התקבל מהלקוח ב15 במרץ, ופלוני הוציא חשבונית מס ב20 במרץ. מתוקף היותו בעל מקצוע הנמצא ברשימה הוא זכאי להעביר את 1700 השקלים של המע"מ לרשות המיסים ב15 באפריל. לעומת זאת, אם פלוני לא היה בעל מקצוע המופיע ברשימה, היה עליו להוציא את חשבונית המס לכל המאוחר ב14 בפברואר, ולהעביר את המע"מ לרשות המיסים ב15 במרץ.

בשנת 2012 תוקן תיקון 42 לחוק מע"מ שהרחיב מאוד את מעגל הזכאים להוציא חשבונית עסקה במקום חשבונית מס. כתוצאה מכך כל מי שעמד בתנאי הסף של החוק רשאי להוציא חשבונית עסקה במקום חשבונית מס, ולהוציא את חשבונית המס אך ורק עם קבלת התמורה. 

חשבונית מס/קבלה

זהו מסמך המתעד אירוע של עסקה ותקבול גם יחד. נחשוב למשל על חנות שמוכרת ציוד משרדי: נניח שלקוח הגיע לחנות ורכש עיפרון ב5 שקלים. באותו רגע התרחשו שני אירועים: גם עסקה וגם תקבול. לכן המסמך שצריך לתעד את האירוע נקרא חשבונית מס/קבלה. זהו מסמך שבעצם כולל גם את הקבלה וגם את חשבונית המס, וניתן באופן עקרוני להשתמש בשני המסמכים בנפרד. 

ההבדלים בין חשבונית עסקה, חשבונית מס, קבלה וחשבונית מס/קבלה


קבלה

חשבונית מס

חשבונית עסקה

חשבונית מס קבלה
מי יכול להוציא את המסמך?• כל עוסק.• עוסק מורשה.• עוסק מורשה הנכנס להגדרות החוק.• עוסק מורשה.
בגין איזה אירוע מוציאים את המסמך?• קבלת תשלום.• תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה.• לאחר גמר העסקה.• תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה.
האם ניתן לקזז מע"מ עם הצגת המסמך?• לא.• כן.• לא.• כן.

 

התחל בהנהלת חשבונות לחברה

רוצים לדעת עוד על ההבדל בין חשבונית עסקה, חשבונית מס, קבלה וחשבונית מס/קבלה?

 • נדאג עבורכם לניהול הפן הפיננסי והחשבונאי של העסק שלכם מא' ועד ת'!
 • רואה החשבון שלנו יפתח עבורכם את התיקים ברשויות תוך פחות מ-48 שעות!
 • נכין עבורכם את כל המסמכים לצורך: פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה, פתיחת תיק בביטוח לאומי לחברה שלכם.
הנהלת חשבונות לחברה בע"מ אונליין
לפרטים נוספים
התחל בהנהלת חשבונות לחברה בע"מ
 • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
 • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
דילוג לתוכן