ההבדל בין מאזן לדו"ח רווח והפסד לחברה

עמוד הבית > עמודי השוואה > חברות > ההבדל בין מאזן לדו"ח רווח והפסד לחברה

מאזן ודו"ח רווח והפסד הם שניים מהדו"חות הנכללים תחת המושג הידוע בכינויו 'דוחות כספיים'. הדו"חות הללו, יחד עם הדו"ח על תזרים המזומנים של החברה מהווים יחד את הדו"חות הכספיים שכל חברה מחויבת להגיש על פי חוק לשורה של גורמים. כך למשל הדו"חות הכספיים של החברה יוגשו לרשות המיסים ורשם החברות. מסמכים אלה הם גם המסמכים שהחברה תידרש להגיש בכל פנייה שלה לבנק על מנת לקבל הלוואה. 

כל מידע שניתן בדו"חות כספיים, הן במאזן והן בדו"ח רווח והפסד, חייב להינתן תוך שימוש ב"מספרי השוואה". אלה הם הערכים הכספיים המקבילים לאלה שהופיעו בדו"חות הכספיים הקודמים. הם מאפשרים לקורא הדו"ח להעריך האם המספרים הנוכחיים מהווים מגמה של שיפור או הרעה בהשוואה לערכים בתקופה הקודמת.

מהו מאזן ומהם סעיפי מאזן?

מאזן הוא צילום מצב של נכסי החברה, התחייבויותיה והונה בתאריך מסוים שהוא תאריך המאזן. קיימים 4 תאריכים מקובלים להגשת דוחות כספיים: 

 • חברה פרטית מחויבת להגיש דו"חות כספיים אחת לשנה בתאריך 31 בדצמבר.
 • חברה ציבורית נדרשת להגיש דו"חות כספיים 4 פעמים: 3 דוחות רבעוניים בתאריכים 31 במרץ, 30 ביוני ו30 בספטמבר ודו"ח שנתי ב31 בדצמבר, בדומה לחברה פרטית. 

המאזן כולל שני סעיפי מאזן עיקריים: נכסים לעומת התחייבויות והון עצמי. 

נכסי החברה

הנכסים מחולקים לרוב לשני סוגים של נכסים:

 1. נכסים שוטפים 
 2. רכוש קבוע 

הנכסים השוטפים מייצגים כל נכס של החברה שאופי המימוש שלו הינו עד שנה מתאריך המאזן. למשל: יתרות לקוחות, מזומנים ופיקדונות בבנקים, ניירות ערך סחירים, מלאי מוצרים. רכוש קבוע כולל את אמצעי הייצור הקבועים שבאמצעותם החברה מייצרת את תזרים המזומנים הנובע מהם. למשל: מכונות, ציוד, כלי רכב, מבנים, ריהוט וכן נכסים לא מוחשיים לרבות מוניטין. 

נדגים: הנכסים השוטפים של חברה המייצרת כסאות יכולים להיות חומרי גלם כמו עצים, ברגים וכדומה. בנוסף, גם כיסאות מוכנים או כיסאות בעבודה – כל אלה הם חלק ממלאי החברה שייחשב לנכס שוטף. לעומת זאת, המכונות שבאמצעותן החברה מייצרת את הכיסאות ייחשבו לרכוש קבוע.  

התחייבויות החברה

ההתחייבויות של החברה מתחלקות אף הן בין התחייבויות שוטפות לבין התחייבויות לטווח ארוך:

 • התחייבויות שוטפות מייצגות התחייבויות שמבחינה משפטית חובה על החברה לפרוע תוך פחות מ12 חודשים מתאריך המאזן. כך למשל: חובות של החברה כלפי ספקים, הלוואות לזמן קצר כלפי נושים (לרוב בנקים), חובות כלפי רשויות, חובות משכורת כלפי עובדים.
 • התחייבויות לזמן ארוך מייצגות התחייבויות ארוכות טווח. כך למשל: הלוואות בפירעון עתידי, אגרות חוב שהחברה הנפיקה, התחייבויות לטובת זכויות עובדים למקרה של פיטורין.

הון החברה

הון החברה כולל 3 אלמנטים עיקריים:

 1. ערכו של הון המניות הנפרע, או במילים פשוטות: כמה כסף בעלי המניות שילמו עבור המניות כאשר החברה הונפקה
 2. יתרת הרווחים אשר טרם חולקה לבעלי המניות
 3. קרנות שהחברה הפרישה מתוך רווחיה

התחל בהנהלת חשבונות לחברה

מה זה דוח רווח והפסד?

דו"ח רווח והפסד הוא דו"ח שמשקף את הכנסות החברה, הוצאות המיסוי שחלות עליה והאופן שבו היא מקצה את הרווחים שלה לתקופה שהסתיימה בתאריך הדו"חות הכספים. תקופה זו יכולה להיות רבעון, חציון, שלושת רבעי שנה או שנה. 

דוח רווח והפסד לעסק ערוך בצורות שונות, בהתאם לסוג העסק המתנהל: באופן טבעי, קיים הבדל בין דו"ח רווח והפסד של חברה תעשייתית לדו"ח רווח והפסד של חברה מסחרית. למרות זאת, באופן כללי ניתן להצביע על כך שדו"ח רווח והפסד מתחיל במרבית המקרים בשורה המייצגת את היקף המכירות הכולל של העסק. אחריה תופיע עלות המכירות, שהיא הערך שבו המכירות של העסק נרכשו או יוצרו. ההפרש בין המכירות לבין עלות המכירות הוא הרווח הגולמי של החברה. שיעור הרווח הגולמי של החברה מתוך המכירות שלה מהווה אינדיקציה לרמת הרווחיות של החברה וכן מהווה כלי השוואתי בבחינת הרווחיות של החברה כנגד חברות דומות באותו ענף. 

לאחר הרווח הגולמי מוצגות שתי רשימות של הוצאות התפעול של החברה והוצאות הנהלה וכלליות. הוצאות התפעול כוללות את כל ההוצאות הנדרשות לחברה על מנת להפעיל את עסקיה, כמו למשל דמי שכירות ומשכורות לעובדים. לעומת זאת הוצאות הנהלה וכלליות מייצגות את משכורות המנהלים, הצוות האדמיניסטרטיבי וכו'. התוצאה המתקבלת לאחר הפחתת שתי הרשימות האלה הינה הרווח של החברה לפני מס. לאחר ניכוי מס ההכנסה המיוחס לאותו רווח, נותר בידי החברה הרווח הנקי שלה.

מי מפיק את הדו"חות הכספיים ומה תפקידו של רואה חשבון לחברה?

בארגונים רבים ובחברות בורסאיות גדולות יש חשב שתפקידו בחברה הוא להכין את הדו"חות הכספיים. לרשות החשב עומד צוות של הנהלת חשבונות לחברה (האחראי על הפקת מאזן בוחן למשל) ולעיתים אף רואה חשבון זוטר. הצוות הזה מכין את הדו"חות הכספיים, כאשר רואה החשבון הוא פונקציה שהתפקיד שלה היא לבקר את הדו"חות של החברה. 

עם זאת, בחברות קטנות אין את המשאבים שיש לחברות גדולות, ולכן הן מסתייעות ברואה לצורך הכנת הדו"ח. 

ההבדלים בין מאזן ודו"ח רווח והפסד לחברה


מאזן

דו"ח רווח והפסד
תוכן הדו"ח• סעיפי מאזן המתייחסים לנכסים לעומת התחייבויות והון עצמי.• הכנסות החברה, הוצאות המיסוי שחלות עליה והאופן שבו היא מקצה את הרווחים שלה.
משך הזמן שנתוני הדו"ח מתייחסים אליו• מאזן מתייחס למועד ספציפי בחיי החברה.• דו"ח רווח והפסד מתייחס לתקופה בחיי החברה, לא לרגע או מועד ספציפיים.
מועד הגשת הדו"ח• ארבע פעמים בשנה בחברה ציבורית ודו"ח שנתי בחברה פרטית.• תלוי חברה, עשוי להיות כל רבעון או פעם בשנה.

 

התחל בהנהלת חשבונות לחברה

רוצים לדעת עוד על ההבדל בין מאזן לדו"ח רווח והפסד לחברה?

 • נדאג עבורכם לניהול הפן הפיננסי והחשבונאי של העסק שלכם מא' ועד ת'!
 • רואה החשבון שלנו יפתח עבורכם את התיקים ברשויות תוך פחות מ-48 שעות!
 • נכין עבורכם את כל המסמכים לצורך: פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה, פתיחת תיק בביטוח לאומי לחברה שלכם.
הנהלת חשבונות לחברה בע"מ אונליין
לפרטים נוספים
התחל בהנהלת חשבונות לחברה בע"מ
דילוג לתוכן